Skip to main content

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

HATÁLYOS: 2018.05.25.

www.serco.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban “Weboldal”) megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. A Weboldal használata, illetve a személyes adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR”), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”).

Megfelelő technikai és folyamatszabályozási intézkedésekkel biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Bármilyen adatszivárgásról annak méretétől függetlenül bejelentést teszünk, mind az adatgazdának, mind a felügyeleti szervnek.

Adatkezelési Szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak.

KI AZ ADATKEZELŐ?

 

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a SERCO Informatika Zrt. (Cg. 01-10-141908, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314., adószám: 27880056-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Adatkezelő”).

 

Elérhetőségeink az alábbiak:

Web: www.serco.hu

Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 314.

E-mail: info@serco.hu

Telefon: +36 1 272 2140

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

 

 • A Weboldalt általánosságban böngésző felhasználók esetében az alábbi adatokat kezeljük:

Az IP cím, földrajzi elhelyezkedés, operációs rendszer típusa, böngésző típusa, Cookiek és a Weboldalunkon végzett aktivitásra vonatkozó adatokat kezeljük.

 • A Weboldalon történő általános kapcsolatfelvétel esetében az alábbi adatokat kezeljük:

Általános célú kapcsolatfelvételre a honlapon nincs lehetőség, Ön dönti el, mely elérhetőségen lép velünk kapcsolatba, és ott milyen személyes adatait adja meg számunkra. Természetesen az így birtokunkba került személyes adatokat is a hatályos szabályozások alapján kezeljük.

 • A Weboldalon történő hibabejelentés esetében az alábbi adatokat kezeljük:

Ügyfeleink számára a gyors és hatékony hibaelhárítás céljából online felületet is biztosítunk, mely szolgáltatásunk igénybevételhez a kötelező adatok a következők: név, telefonszám, email cím, a meghibásodott eszköz típusa és gyári száma, valamint a hibajelenség rövid leírása. Az Ön felelőssége, hogy a megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

 

 • A Weboldalon történő, általunk szervezett eseményre való jelentkezés esetében az alábbi adatokat kezeljük:

Amennyiben Ön valamely általunk szervezett eseményre jelentkezik a Weboldalon keresztül, a jelentkezéssel kapcsolatban kötelezően a név, telefonszám, e-mail cím és cégnevet kezeljük. Az Ön felelőssége, hogy a megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

MILYEN CÉLOKÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A Weboldal elsődleges célja termékeink és szolgáltatásaink ismertetése meglévő és potenciális ügyfeleink részére.

A személyes adatok rögzítése és feldolgozása a fenti célon kívül még történhet:

 • Általunk szervezett eseményekre történő regisztráció.
 • Hibaelhárítás és szervizszolgáltatás elősegítése.
 • Weboldalunk felhasználóbarát működtetése és fejlesztése.

A Célt minden esetben előzetesen és egyértelműen kommunikáljuk.

MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A személyes adatait főszabály szerint a böngészése, kapcsolatfelvétele vagy eseményre jelentkezése során adott hozzájárulása alapján kezeljük (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk a) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az Adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítése céljából, az Infotv. 6. § (5) bekezdésében kifejtett feltételekkel. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatók, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

KIKKEL OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A Weboldal technikai karbantartását időszakosan a TEAC Kft. végzi (1125 Budapest, Galgóczy u 9-11 www.teac.hu), partnerünk másolatot nem készít, harmadik személynek adatot nem ad át.

A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására a Google Analytics megoldását használjuk, amely szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA www.google.com).

 

A Weboldal online reklámtevékenységére pedig az alábbi szolgáltatásokat vesszük igénybe:

 • Google Adwords; szolgáltatója a Google Inc. . (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA google.com);
 • Facebook Ads; szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország facebook.com),
 • LinkedIn Ads; szolgáltatója a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország linkedin.com).

Rendezvényeinkre jelentkezés esetén kizárólag előzetes tájékoztatás alapján az Ön által megadott adatokat továbbíthatjuk harmadik személyek számára az adott esemény helyszínének, szponzorának, társszervezőjének annak érdekében, hogy tájékoztassuk a résztvevők létszámáról és személyéről.

 

Partnereink az Ön személyes adatait adatkezelőként, és a saját adatvédelmi elveik szerint kezelik. Ön természetesen ebben az esetben is élhet az irányadó jogszabályok által biztosított jogaival.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

 

A személyes adatokat addig kezeljük, amíg Ön az erre szóló hozzájárulását vissza nem vonja, adatai törlését nem kéri. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában az adatait legfeljebb 10 évig, vagy amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeképpen szerződéskötésre kerül sor, a megkötött szerződésre irányadó megőrzési idő lejártáig kezeljük.

MILYEN JOGOK ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE?

 

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen
 • a személyes adatok helyesbítését kérje
 • a személyes adatok törlését kérje
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje
 • a személyes adatok kezelésének korábban adott hozzájárulását megvonja
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

A kérelmét írásos formában az info@serco.hu vagy irodánk címére postai úton nyújthatja be, amely nyomán hozott intézkedésekről az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 14 napon belül tájékoztatást adunk.

 

Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, Ön jogosult bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni.

Adatvédelmi tájékoztató